Przyłącza

   Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy.
Zasady przyłączenia do lokalnego wodociągu są określane w decyzji o warunkach zabudowy, a o jego warunkach technicznych, czyli miejscu wpięcia przyłącza oraz zakresie niezbędnej rozbudowy sieci, decyduje zakład wodociągowy.


Najczęstszym rozwiązaniem podczas budowy przyłącza wodociągowego jest zastosowanie nawiertki wodociągowej. W zależności od typu przewodu, od którego prowadzone jest przyłącze, zastosowanie mają nawiertki:
- NCS - do nawiercania rur PE lub PCV pod ciśnieniem, bez wykorzystania aparatu do nawiercania;
- NW - do nawiercania dowolnych rur pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania;
- NWZ - do nawiercania dowolnych rur pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania, wyposażona w zasuwę odcinającą;
- NWZ/PE - do nawiercania rur PE lub PCV pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania, wyposażona w zasuwę odcinającą.


   

Możliwość operowania nawiertką z poziomu gruntu uzyskuje sie poprzez zastosowanie obudów do zasów lub nawiertek w wersji "teleskopowej" lub "sztywnej", w zależności od głębokości posadowienia sieci wodociągowej. Na poziomie gruntu całość zwieńczona jest skrzynką do zasuw.


Przewód przyłączeniowy stanowi najczęściej rura polietylenowa (PE) o średnicy 25, 32, 40, 50 lub 63 mm., która jest połączona z nawiertką za pomocą złączki przejściowej do rur PE.